Nariai

LMKA nariais gali tapti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra nepriekaištingos reputacijos ir atitinka LMKA visuotinio narių susirinkimo nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (žr. skiltį „Reikalavimai norint tapti nariu“), bei kurių veikla tiesiogiai susijusi su mokesčių konsultacijų ar kitų su mokesčiais susijusiais paslaugų teikimu.

Asociacijos narys turi teisę:

1. Dalyvauti ir balsuoti LMKA visuotiniame narių susirinkime. Kiekvienas LMKA narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą;

2. Naudotis LMKA teikiamomis paslaugomis;

3. Susipažinti su LMKA dokumentais ir gauti visą LMKA turimą informaciją apie jos veiklą;

4. Ginčyti teisme LMKA visuotinio narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jeigu jie prieštarauja LR teisės aktams, šiems įstatams ar LMKA tikslams;

5. Dalyvauti įgyvendinant LMKA programas, renginius ir projektus;

6. Išstoti iš LMKA, apie tai raštu pranešdamas LMKA vadovui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomos išstojimo dienos. Tokiu atveju stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip LMKA nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinamas;

7. Naudotis kitomis Asociacijų įstatyme numatytomis teisėmis.