Struktūra

Asociacijos valdymo organai yra:

1. Asociacijos Prezidentas - Asociacijos Prezidentą penkerių metu laikotarpiui renka ir atšaukia Asociacijos valdyba. Prezidentas organizuoja kasdienę Asociacijos veiklą, vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimus, atstovauja Asociacijos interesus santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir kt.

2. Valdyba – valdybą sudaro trys nariai. Valdybos narius renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas penkerių metu laikotarpiui. Valdyba formuoja bendrą Asociacijos politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą, sprendžia Asociacijos turtinius klausimus, priima sprendimus dėl Asociacijos nario statuso suteikimo, pašalinimo ir kt.

3. Visuotinis narių susirinkimas – tai yra aukščiausias Asociacijos organas. Visuotinis narių susirinkimas tvirtina, pildo ir keičia Asociacijos įstatus, tvirtinta Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimo egzamino programą, nustato minimalius narių kvalifikacijos reikalavimus ir kt.

Šiuo metu LMKA tikslams įgyvendinti ir jų įgyvendinimo proceso priežiūrai atlikti sukurti 5 komitetai:

 -Etikos komitetas;

 -Kvalifikacijos kėlimo ir mokymo komitetas;

 -Mokesčių politikos ir administravimo komitetas;

 -Tarptautinio bendradarbiavimo komitetas;

 -Ekspertų taryba.