Įstatai

LIETUVOS MOKESČIŲ KONSULTANTŲ ASOCIACIJA

 

ĮSTATAI

 

 

I. Bendroji dalis

 

1. Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija.

2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (EPBO) nuostatų bei veiklą grindžia šiais Įstatais.

3. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

4. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

5. Asociacija turi teisę gauti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros įstatymo nustatyta tvarka.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR RŪŠYS

 

6. Asociacijos veiklos tikslai:

6.1.  Skatinti mokesčių konsultantus nuolatos gerinti ir teikti tik aukščiausios kokybės paslaugas;

6.2. Suvienyti Lietuvos Respublikos mokesčių konsultantus;

6.3. Mokesčių konsultantų bei mokesčių mokėtojų teisių gynimas ir atstovavimas jų interesams;

6.4. Sukurti aktyvų diskusijų forumą profesionalioms diskusijoms apie mokesčių teisinę aplinką;

6.5. Mokesčių konsultantų veiklos koordinavimas;

6.6. Skatinti mokesčių mokėtojus laikytis įstatymų bei mokestinių reikalavimų nuostatų;

6.7. Mokymų organizavimas asmenims, siekiantiems tapti mokesčių konsultantais;

6.8. Teisės aktų projektų mokesčių teisės bei mokesčių konsultantų veiklos klausimais rengimas;

6.9. Mokesčių konsultantų bei mokesčių mokėtojų interesų atstovavimas valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose;

6.10. Skatinti mokesčių mokėtojus naudotis tik teisėtomis priemonėmis;

6.11. Mokesčių konsultantų kvalifikacijos veiklos tobulinimo organizavimas ir įgyvendinimas;

6.12. Skatinti mokesčių konsultantų bei mokesčių mokėtojų bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriumi;

6.13. Mažinti darbo krūvį mokesčių administratoriui, teikiant pagalbą tarpininkaujant tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų;

6.14. Savo ir Asociacijos narių vardu palaikyti ryšius su visuomene;

6.15. Palaikyti dalykinius ryšius su užsienio šalių atitinkamomis asociacijomis bei kitomis įmonėmis, organizacijomis, firmomis ir jų atstovais;

6.16. Organizuoti ir vykdyti reklaminę ir leidybinę veiklą.

7. Asociacijos veiklos rūšys (vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi):

7.1. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);

7.2. Teisinė veikla (69.10);

7.3. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais (69.20);

7.4. Mokesčių konsultacijos (69.20.40);

7.5. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.10);

7.6. Atstovavimas žiniasklaidai (73.12);

7.7. Tyrimo veikla (82.30);

7.8. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

7.9. Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla (94.11);

7.10.Kita įstatymų nedraudžiama veikla.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Asociacijos nariais gali tapti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra nepriekaištingos reputacijos ir atitinka Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, bei kurių veikla tiesiogiai susijusi su mokesčių konsultacijų ar kitų su mokesčiais susijusiais paslaugų teikimu.

 

9. Asociacijos nariu taip pat gali būti asmuo, kuris nors ir neteikia mokesčių konsultacijų ar su mokesčiais susijusių paslaugų, tačiau teikia labdarą ar/ir paramą Asociacijai ir kurio narystei pritaria Asociacijos valdyba. Tokiam Asociacijos nariui suteikiamas nario-rėmėjo statusas.

 

10. Asociacija teisėtais būdais gina narių-rėmėjų interesus visose Lietuvos Respublikos valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose, įstaigose ir organizacijose, santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis.

 

11. Asociacijos narys-rėmėjas turi teisę:

11.1. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

11.2. Dalyvauti įgyvendinant Asociacijos programas, renginius ir projektus.

12. Asociacijos narys turi teisę:

12.1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Kiekvienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą;

12.2. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

12.3. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

12.4. Ginčyti teisme Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir kitų organų sprendimus ar veiksmus, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems įstatams ar Asociacijos tikslams;

12.5. Dalyvauti įgyvendinant Asociacijos programas, renginius ir projektus;

12.6. Išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešdamas Asociacijos vadovui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomos išstojimo dienos. Tokiu atveju stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinamas;

12.7 Naudotis kitomis Asociacijų įstatyme numatytomis teisėmis.

13. Asociacijos narių pareigos:

13.1. Laikytis Asociacijos įstatų, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimų;

13.2. Dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;

13.3. Saugoti Asociacijos ir jos narių paslaptis, susijusias su Asociacijos ir jos narių veikla;

13.4. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo einamųjų finansinių metų pradžios sumokėti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo patvirtintą metinį nario mokestį pagal Asociacijos pateiktą sąskaitą;

13.5. Asociacijos narys besąlygiškai įsipareigoja sumokėti nario mokestį už laikotarpį, kurio metu priklausė Asociacijai.

 

IV. NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

14. Šių įstatų 9 punkte numatytas sąlygas atitinkantys asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, pateikia Asociacijos valdybai laisvos formos prašymą.

15.Asociacijos nario statusas suteikiamas Asociacijos valdybos sprendimu.

 

16.Asmuo, kuriam Asociacijos valdybos sprendimu buvo suteiktas nario statusas, privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos sumokėti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo patvirtintą stojamąjį bei metinį nario įnašą už ateinančius metus. Asociacijos narys įgyja šių įstatų 12 punkte numatytas teises tik sumokėjęs stojamąjį nario įnašą.

 

17. Kiekvienas naujas Asociacijos narys, kuriam Asociacijos valdybos sprendimu buvo suteiktas nario statusas, privalo per 30 (trisdešimt) dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos išklausyti Asociacijos valdybos patvirtintus įvadinius kursus. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kurių kvalifikacija mokesčių srityje yra pripažinta Lietuvos ar tarptautinių mokymo institucijų ar profesinių asociacijų, ir kurie pateikia kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Detali tvarka nustatoma Asociacijos valdybos sprendimu.

18. Narystė Asociacijoje baigiasi, kai jos narys:

18.1. Miršta;

18.2. Pašalinamas iš Asociacijos šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

18.3. Yra likviduojamas.

19. Asociacija turi teisę pašalinti iš Asociacijos jos narį, jeigu:

19.1. Nario veikla prieštarauja Asociacijos tikslams;

19.2. Narys nesilaiko šių įstatų, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ar valdybos sprendimų;

19.3. Narys laiku nemoka metinio nario mokesčio;

19.4. Nesilaiko ar pažeidžia Valdybos patvirtintą Asociacijos etikos kodeksą;

19.5. Paaiškėja, jog Asociacijos narys nėra nepriekaištingos reputacijos.

20. Asociacijos narys pašalinamas iš Asociacijos valdybos sprendimu.

 

21. Asociacijos nario išėjimo ar pašalinimo atveju, narys įsipareigoja visiškai atsiskaityti su Asociacija, jeigu narystės laikotarpiu susidarė skolos ar kitokie įsipareigojimai Asociacijos atžvilgiu.

V. ASOCIACIJOS ORGANAI

 

22. Asociacijos organai yra:

22.1. Visuotinis narių susirinkimas;

22.2. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas (toliau – Prezidentas);

22.3. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba.

 

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

23. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.

24. Visuotinis narių susirinkimas:

24.1. Tvirtina, pildo ir keičia Asociacijos įstatus;

24.2. Nustato minimalius Asociacijos narių kvalifikacijos reikalavimus;

24.3. Renka Asociacijos valdybos narius ir juos atšaukia, priima sprendimą dėl valdybos narių veiklos valdyboje atlygintinumo;

24.4. Nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo dydį, metinį narių mokesčio dydį, tikslinių įnašų dydį ir mokėjimo tvarką;

24.5. Tvirtina Asociacijos Prezidento parengtą metinę Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę;

24.6. Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

24.7. Tvirtina Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimo egzamino programą;

24.8. Sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ar šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

25.  Asociacijos valdyba privalo sušaukti eilinį visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos.

26. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba ir ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių. Ši teisė realizuojama pateikiant raštišką prašymą Asociacijos valdybos pirmininkui, kuriame nurodomi siūlomi svartyti klausimai ir sprendimų projektai. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo sušaukti tokį susirinkimą pateikimo valdybos pirmininkui dienos.

27. Kiekvienam Asociacijos nariui turi būti tinkamai pranešta raštu (paprastu paštu, el. paštu, ar faksu) apie visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos, kartu pateikiant ir visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės projektą, siūlomų priimti sprendimų projektus, taip pat kitą medžiagą, susijusią su siūlomais svarstyti klausimais (įstatų keitimo projektus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pan.).

28. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu daugiau nei pusė visų Asociacijos narių su tuo raštiškai sutinka.

29. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos valdyba ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų turi sušaukti pakartotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.

30. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

 

31. Nariai savo balsus dėl sprendžiamo klausimo gali pateikti raštu ir/arba elektroniniu paštu. Iš pateikto atsakymo turi būti aiškiai suprantama balsavusio nario valia.

32. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

VII. VALDYBA

33. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 3 (trys) nariai.

34. Valdybos narius renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas 5 (penkių) metų laikotarpiui.

35. Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką. Nesant Valdybos pirmininko, jį pavaduoja ir visas Valdybos pirmininko teises bei pareigas įgyvendina jo paskirtas kitas Valdybos narys.

36. Valdyba:

36.1. Formuoja bendrą Asociacijos politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

36.2. Rengia ir tvirtinta Asociacijos narių etikos kodeksą;

36.3. Sprendžia Asociacijos turtinius, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus, taip pat tvarko Asociacijos veiklą tarp visuotinių narių susirinkimų;

36.4. Tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatą;

36.5. Priima sprendimus dėl Asociacijos nario statuso suteikimo;

36.6. Priima sprendimus dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos;

36.7. Priima sprendimą dėl Asociacijos veiklos nutraukimo;

36.8. Priima sprendimus dėl Asociacijos stojimo į tarptautines organizacijas;

36.9. Analizuoja metinę Asociacijos veiklos atskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma);

36.10. Priima sprendimus dėl Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;

36.11. Organizuoja ir kontroliuoja Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą;

36.12. Rengia Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimo egzamino programą;

36.13. Tikrina ir vertina Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimo egzamino atsakymus;

36.14. Skiria ir atleidžia Asociacijos Prezidentą, sprendžia klausimą dėl jo veiklos atlygintinumo;

36.15. Skiria ir atleidžia Asociacijos finansininką (kai sudaroma Asociacijos finansinė atskaitomybė ir kitais valdybos nustatytais atvejais);

36.16. Svarsto ir tvirtina Asociacijos pareigybių sąrašą ir pareiginius nuostatus;

36.17. Sprendžia kitus šiuose įstatuose ir Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimuose numatytus klausimus.

37. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi Valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2 (du) Valdybos nariai. Valdybos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Valdybos pirmininkas. Apie Valdybos posėdį Valdybos nariams turi būti pranešta raštu (paštu ar faksu) arba elektroniniu paštu, nurodant posėdžio datą, vietą, laiką, darbotvarkę ir siūlomus sprendimų projektus, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki posėdžio. Jeigu visi Valdybos nariai raštu (paštu ar faksu) arba elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.

38. Valdybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos valdybos narių. Kiekvienas valdybos narys turi po vieną balsą. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

39. Valdybos narys turi teisę iki valdybos posėdžio dienos raštu (registruotu paštu) arba elektroniniu paštu pranešti Asociacijos valdybai savo valią “už” ar “prieš” pavieniui dėl kiekvieno sprendimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus.

 

VIII. PREZIDENTAS

40. Asociacijos Prezidentą 5 (penkerių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia Asociacijos valdyba.

41. Prezidentas:

41.1. Organizuoja kasdienę Asociacijos veiklą, Valdybos pritarimu priima į darbą ir atleidžia darbuotojus (jeigu asociacijos veiklai reikalingi nuolatiniai darbuotojai), sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, koordinuoja jų darbą, skatina juos ir skiria nuobaudas;

41.2. Vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimus, sprendžia jam pavestus kitus finansinius ir organizacinius klausimus;

41.3. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijos interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat atstovauja Asociacijai tarptautinėse organizacijose;

41.4. Atidaro sąskaitas bankuose, kartu su finansininku (jeigu jis samdomas) pasirašo finansinius dokumentus;

41.5. Per 3 (tris) mėnesius po Asociacijos finansinių metų pabaigos pateikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai metinę Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma);

41.6. Teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais;

41.7. Atsako už Asociacijos narių tinkamą informavimą apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai, Asociacijos narių apskaitą.

IX. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

42. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą bei jos veiklą periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą  per metus, tikrina Asociacijos visuotinio narių susirinkimo renkama revizijos komisija. Revizijos komisijos narių skaičių, veiklos laikotarpį ir darbo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas

43. Revizijos komisija privalo:

43.1. Patikrinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę (jeigu ji sudaroma) ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

43.2. Pateikti artimiausiam Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;

43.3. Asociacijos veiklos kontrolė taip pat įgyvendinama Asociacijos Prezidentui pateikiant visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai asociacijos veiklos ataskaitą.

X. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

44. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

45. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

46. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti narius ar kitus asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 dienų nuo visuotinio narių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos. Už sprendimų ir pranešimų turinį ir paskelbimą atsako Asociacijos Prezidentas.

XI. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

47. Asociacija, plėtodama savo veiklą, vadovaudamasi LR Civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais, gali steigti  filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

48. Asociacijos filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Asociacijos funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Asociacijos prievoles. Asociacijos filialas veikia pagal filialo nuostatus, kuriuos tvirtina Asociacijos Prezidentas. Filialų skaičius neribojamas.

49. Asociacijos atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę, Asociacijos suteiktų įgaliojimų ribose turintis teisę atstovauti Asociacijos interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei atlikti kitus teisės aktų leistinus veiksmus Asociacijos vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Asociacijos atstovybė veikia pagal atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Asociacijos Prezidentas. Atstovybių skaičius neribojamas. Filialas ar atstovybė registruojama ir išregistruojama įstatymų nustatyta tvarka.

50. Sprendimą dėl Asociacijos filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos valdyba. Filialų bei atstovybių vadovus skiria ir atleidžia Asociacijos valdyba.

 

XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

51. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

52. Sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma.

53. Įstatų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIII. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

54. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

XIV. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

55. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

56. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Įstatai pasirašyti 6 (šešiais) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

 

Asociacijos valdybos įgaliotas asmuo Rūta Bilkšytė 2016 m. vasario 1 d.